Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Av: Andreas S. Christensen

Legalpant for boomkostninger - en skjult ekstraregning.

 

LEGALPANT FOR BOOMKOSTNINGER – EN SKJULT EKSTRAREGNING

Siden 2005 har panteloven § 6-4 hatt en bestemmelse om legalpant for nødvendige boomkostninger. Denne lovbestemmelsen er fortsatt lite kjent og kan medføre en ekstraregning både for profesjonelle aktører, men også for mannen i gata.

Ofte er det få eller ingen frie midler i et konkursbo og det har derfor over lang tid vært ansett som viktig å styrke konkursboenes mulighet til å gjennomføre en grundig bobehandling. Dette er bakgrunnen for legalpanteregelen. Legalpantet går ikke til dekning for kreditorene, kun nødvendige boomkostninger.

Hvis konkursboet ikke har andre frie midler, kan bostyrer etter nærmere regler gjøre gjeldende krav om inntil 5 % av de pantsatte eiendelenes verdi. Kravet er begrenset til nødvendige boomkostninger, men kan likevel bli betydelig. For fast eiendom og enkelte andre aktiva er det en begrensning på legalpantets størrelse i hvert enkelt panteobjekt.

Legalpantekravet kommer foran alle andre heftelser i eiendelen, noe som betyr at for eksempel bank eller andre kreditorer som har sikret seg før konkursen, rykker bakover i køen. Dette påvirker selvsagt panthavernes situasjon, og kan medføre at der hvor tredjemann har avgitt kausjonserklæringer eller lignende, blir regningen således i praksis sendt videre i rekken av sikkerheter.

Ytterligere overraskende for mange er regelens utvidelse til også å gjelde såkalt tredjemannspant. Det betyr at hvis en tredjeperson stiller pantesikkerhet for noen andres forpliktelser, kan dette medføre at man i tillegg til den avtalte sikkerheten må dekke inntil 5 % av pantets verdi som legalpant. Typisk kan man se at eiere, familiemedlemmer eller andre nærstående for eksempel stiller sikkerhet for en kassekreditt. Gis denne sikkerheten i form av pant og ikke bare kausjon, medfører dette at konkursboet kan gjøre tilsvarende krav om legalpant i denne eiendelen. Her kan man oppleve at man har stilt sikkerhet for et forholdsvis beskjedent beløp, men at sikkerhetsstillelsen utløser et langt større legalpantekrav for konkursboets nødvendige boomkostninger.

Kreditors sikkerhet i konkursskyldnerens eiendeler blir derfor redusert, og tredjemann som har stilt en sikkerhet for konkursskyldners ansvar kan få økt sitt ansvar utover det planlagte.

Det er sjelden at tredjemann er kjent med disse reglene på forhånd, og bankenes kausjonsformularer inneholder vanligvis ingen orientering om dette.

Regelen om legalpantekrav er til dels kompliserte og vi har over tid opparbeidet oss en betydelig erfaring i å bistå klienter i denne type saker. Ta derfor kontakt med oss for en nærmere gjennomgang og bistand i din sak.

 

Andreas S. Christensen

Advokat/Partner

 

30.05.2013 | 6BBB5A90-7102-11E2-AA8F00188BF719F9