Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Privat

Utenrettslig tvisteløsning

Vår erfaring er at forhandlinger på et tidlig tidspunkt kan gi svært gode resultater. I den grad det er mulig, forsøker vi å oppnå minnelige løsninger i den enkelte sak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er mange fordeler ved å komme til enighet gjennom et utenrettslig forlik:

 • Partene blir enige om en løsning som alle kan leve med
 • Ingen av partene ”vinner” eller ”taper”. Dette kan være spesielt viktig hvis partene skal fortsette å ha kontakt etter at saken er avsluttet.
 • Arbeidet med å forhandle frem et utenrettslig forlik er som regel raskere, enklere og vanligvis også vesentlig billigere for partene enn ordinær domstolsbehandling.
 • I og med at de fleste rettssaker er åpne for offentligheten, unngår partene at andre får kjennskap til saken. 

Rettslig tvisteløsning

I saker der det ikke er mulig eller ønskelig å oppnå utenrettslige forlik, vil vi vurdere om saken bør bringes inn for domstolene. Våre advokater har bred erfaring med:

 • Prosessrisikovurderinger
 • Utforming av stevning
 • Tilsvar, anke eller anketilsvar
 • Forhandlinger
 • Skriftlig og muntlig saksforberedelse
 • Gjennomføring av hovedforhandling
 • Gjennomføring av ankeforhandling
 • Prosedyre for ordinære domstoler i alle instanser
 • Forsvareroppdrag i alle typer straffesaker
 • Rettsmekling

Rettsmekling I de fleste saker tilbyr retten rettsmekling til partene før saken eventuelt ender i en hovedforhandling. Under rettsmekling er målet at partene skal komme frem til et rettsforlik med en dommer som fungerer som en medhjelper underveis i prosessen. Hvis partene gjennom rettsmeklingen klarer å komme frem til et rettsforlik, er det ikke lenger grunnlag for å gjennomføre hovedforhandlingen.

Kco advokater har lang erfaring med store og komplekse rettssaker.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no