Utenrettslig tvisteløsning

Kontakt oss

Rettslig tvisteløsning.

I saker der det ikke er mulig eller ønskelig å oppnå utenrettslige forlik, vil vi vurdere om saken bør bringes inn for domstolene. Våre advokater har bred erfaring med:

 • Prosessrisikovurderinger
 • Utforming av stevning
 • Tilsvar, anke eller anketilsvar
 • Forhandlinger
 • Skriftlig og muntlig saksforberedelse
 • Gjennomføring av hovedforhandling
 • Gjennomføring av ankeforhandling
 • Prosedyre for ordinære domstoler i alle instanser
 • Forsvareroppdrag i alle typer straffesaker
 • Rettsmekling

Rettsmekling I de fleste saker tilbyr retten rettsmekling til partene før saken eventuelt ender i en hovedforhandling. Under rettsmekling er målet at partene skal komme frem til et rettsforlik med en dommer som fungerer som en medhjelper underveis i prosessen. Hvis partene gjennom rettsmeklingen klarer å komme frem til et rettsforlik, er det ikke lenger grunnlag for å gjennomføre hovedforhandlingen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Kco advokater har lang erfaring med store og komplekse rettssaker

Vår erfaring er at forhandlinger på et tidlig tidspunkt kan gi svært gode resultater. I den grad det er mulig, forsøker vi å oppnå minnelige løsninger i den enkelte sak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er mange fordeler ved å komme til enighet gjennom et utenrettslig forlik:

 • Partene blir enige om en løsning som alle kan leve med.
 • Ingen av partene ”vinner” eller ”taper”. Dette kan være spesielt viktig hvis partene skal fortsette å ha kontakt etter at saken er avsluttet.
 • Arbeidet med å forhandle frem et utenrettslig forlik er som regel raskere, enklere og vanligvis også vesentlig billigere for partene enn ordinær domstolsbehandling.
 • I og med at de fleste rettssaker er åpne for offentligheten, unngår partene at andre får kjennskap til saken. 

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha