Priser og betingelser

Kontakt oss

Generelle oppdragsvilkår

Sist revidert: 13.07.2018
Last ned generelle oppdragsvillkår

1. Innledning

Kco advokater har som mål å ivareta klientens interesser på best mulig måte. For å sikre dette utføres alle oppdrag i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den norske Advokatforenings veiledninger. Regler for God Advokatskikk er inntatt i advokatforskriften, vedtatt ved kongelig resolusjon 8. mars 2002.

2. Generelle og spesielle oppdragsvilkår

Disse generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I tillegg til disse generelle oppdragsvilkår vil det bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår, som vil gjelde foran de generelle.

3. Etablering av oppdraget

Før eventuelt oppdrag etableres vil det foretas undersøkelser av om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Foreligger det, eller skulle det under sakens gang oppstå slike forhold, gjøres oppmerksom på at vi kan være nødt til å si fra oss oppdraget.

Det gjøres videre oppmerksom på at hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifi kasjonskontroll av klientene.

4. Gjennomføring av oppdraget

Alle oppdrag inngås med en navngitt advokat som ansvarlig for saken.

Vedkommende advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenelig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeídet til annen advokat eller advokatfullmektig.

5. Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd, dersom klienten ikke innbetaler de beløp som kreves til dekning av salær, forskudd eller utlegg, eller dersom det ellers oppstår en slik situasjon at advokaten etter Regler for God Advokatskikk har rett til å trekke seg.

6. Salær

Vårt honorar beregnes i hht Den norske Advokatforenings veiledninger, og baseres på faktorer som oppdragets kompleksitet, intensitet, vanskelighetsgrad, verdiene involvert, medgått tid og det resultat som oppnås.

De fleste av våre oppdrag vil avregnes hovedsaklig basert på medgått tid, beregnet på bakgrunn av hvert påbegynte kvarter. For oppdrag som faktureres etter medgått tid har vi følgende veiledende timepriser:

 Ekskl. m.v.aInkl. m.v.a
Advokat1 700 - 3 5002 125 - 4 375
Advokatfullmektig1 200 - 2 5001 500 - 3 125

Det gjelder egne satser for saker som dekkes av det offentlige. Generelle justeringer av våre timepriser vil kunne foretas uten varsel.

Dersom det er gitt et estimat over advokatutgifter og utlegg i sakens anledning, presiseres at dette kun er ment å være av veiledende art. I noen saker vil det bli krevet forskuddsbetaling. Klienten vil videre bli fakturert for de utlegg advokaten har hatt. Det kan påløpe merverdiavgift på utlegg. Vi har rett til å motregne vårt salær og våre utlegg i klientens eventuelle innestående på klientbankkonto.

7. Fakturering og betaling

Klienten vil normalt motta faktura hver annen måned, men det kan forekomme hyppigere og sjeldnere fakturering.

For hver faktura kan klienten be om spesifikasjon av grunnlaget for fakturaen.

8. Fri rettshjelp

For visse sakstyper vil klienten ha krav på fri rettshjelp, dvs advokatbistand betalt av det offentlige på bakgrunn av visse fastsatte satser. Dette gjelder uavhengig av klientens inntekt og formue.

I andre saker kan klienten ha krav på fri rettshjelp, forutsatt av at vedkommendes inntekt og formue ligger under rettshjelpslovens grenser. lnntektsgrensen er for tiden henholdsvis kr 246.000 for enslige, og kr 369.000 for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen er kr 100.000.

Dersom klienten mener å ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp for en snarlig avklaring, da vi kun etter særskilt avtale påtar oss fri rettshjelpsaker.

Fylkesmannen vil også kunne gi ytterligere informasjon om mulighetene for fri rettshjelp, egenandeler etc.

9. Rettshjelpsforsikring

I noen tilfeller vil klienten kunne kreve dekket deler av advokatutgiftene under sin rettshjelpsforsikring. lnnledningsvis vil vi søke å avklare om slik forsikring kan komme til anvendelse.

Også når klienten har slik rettshjelpdekning, arbeid bli avregnet etter de generelle salærberegningsprinsipper inntatt i de generelle eller spesielle vilkår som gjelder for oppdraget.

Klienten er følgelig fullt ut ansvarlig for vårt salær, og vårt krav er ikke begrenset til det beløp som forsikringsselskapet fìnner å ville dekke.

10. Saksoppfølging

Advokaten vil holde klienten løpende orientert om sakens utvikling og vil rutinemessig sende klienten kopi av utgående og inngående korrespondanse i saken. Også viktige telefonsamtaler vil i utgangspunktet klienten bli informert om.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå via oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser til og fra motparten eller motpartens advokat.

11. Sakens resultat, saksomkostninger

Selv om vi har angitt vår oppfatning om en sak, innebærer dette ikke at vi har påtatt oss ansvar for at resultatet oppnås. Skulle en rettssak tapes, risikerer den tapende part å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger helt eller delvis.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at motparten pålegges å betale saksomkostninger, utgjør dette ingen begrensning i det salaer klienten skal betale.

12. Taushetsplikt

Med mindre annet fremgår av lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, har advokaten og alle medarbeidere ved kontoret, taushetsplikt.

13. Klageadgang

Dersom klienten skulle ha innvendinger til det salær som er krevet, eller på annen måte være misfornøyd med arbeidet som er utført, kan saken bringes inn for Den norske Advokatforenings disiplinærutvalg. Slik klage må inngis innen 6 måneder.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no.

14. Ansvarsforsikring

Vi har forsikringsgaranti og en ansvarsforsikring som dekker et eventuelt ansvar vi måtte komme i.

15. Endringer

Disse vilkår er gjenstand for kontinuerlig vurdering og oppfølgning, og kan endres uten varsel.

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg!